Informacje o dostępności cyfrowej

Fundacja Ochrony Pamięci Obozu Zagłady w Treblince “Pamięć Treblinki” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej https://podroz-pamieci.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://podroz-pamieci.pl.

Status pod względem zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • niektóre dokumenty pochodzą z różnych źródeł
  • niektóre dokumenty zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Data publikacji strony internetowej: 5 listopada 2018 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 28 listopada 2022 r.

Data przygotowania oświadczenia w sprawie dostępności: 28 listopada 2022 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Fundację.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. Można użyć klawisza [TAB] oraz [Shift] + [TAB] oraz [ENTER] na klawiaturze aby nawigować na stronie. Dodatkowe skróty: Ctrl + ALt + D – przełączenie pomiędzy trybem ciemnym i jasnym motywu.

Ponadto w wersji nawigacji za pomocą klawiatury w lewym górnym narożniku strony pojawia się specjalne menu (Skip Menu) pozwalające na szybki dostęp do treści.

Wytyczne WCAG

Strona internetowa Podróż Pamięci spełnia wytyczne WCAG 2.1 na poziomie A oraz AA. Strona jest możliwa do obsługi za pomocą czytnika ekranowego.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Siedziba: Fundacja Ochrony Pamięci Obozu Zagłady w Treblince “Pamięć Treblinki”, ul. Tłomackie 3/5, 00-090 Warszawa.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Ewa Teleżyńska, e-mail: fundacja@pamiectreblinki.org

W ten sposób można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej, żądania zapewnienia dostępności oraz skargi na brak zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

  • dane osoby zgłaszającej żądanie,
  • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz
  • sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Fundacja zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia otrzymania żądania Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Fundacja niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie oraz poinformuje o terminie realizacji żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia otrzymania żądania.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Fundacja zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy Fundacja odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Nie dotyczy